ZASADY FUNKCJONOWANIA

ZASADY FUNKCJONOWANIA
KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. Ł. GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU


Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku jest samorządową instytucją kultury i służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie o finansach publicznych.

Podstawę działalności stanowi roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan przychodów i kosztów oraz plan remontów  oraz plan inwestycji.

Przychodami Biblioteki są:
1. dotacje podmiotowe z Zarządu Województwa oraz Zarządu Miasta,
2. wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątkowych, z wyjątkiem dóbr kultury oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3. środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych.

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z pozyskanych przychodów.

Biblioteka prowadzi rejestry związane z działalnością merytoryczną (Ewidencja czytelników, Ewidencja zbiorów - Księgi inwentarzowe), oraz z działalnością administracyjną (Księgi inwentarzowe środków trwałych).
Prowadzone jest archiwum zakładowe, w którym gromadzone są akta własne i odziedziczone.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Wprowadzający: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data wprowadzenia: 2006-08-07

Modyfikujący: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data modyfikacji: 2006-08-08

Opublikował: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data publikacji: 2006-08-07