PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Celem działania Książnicy jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców terenu województwa podlaskiego oraz miasta Białegostoku, a także tworzenie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

 Do zakresu kompetencji Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku należy m. in.:

 1) gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy naszego regionu,

 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

 3) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej i wydawniczej,

 4) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników bibliotek, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,

 5) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,

 6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym i pacjentom w szpitalach,

 7) opracowywanie opinii i analiz dotyczących sieci bibliotek publicznych,

 8) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizowania przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w Ustawie o bibliotekach,

 9) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek publicznych,

 10) prowadzenie wymiany materiałów bibliotecznych z bibliotekami w kraju i za granicą,

 11) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o podobnych zadaniach.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Wprowadzający: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data wprowadzenia: 2004-05-31

Modyfikujący: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data modyfikacji: 2007-09-05

Opublikował: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data publikacji: 2004-05-31